Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

TERMIN ZAŁATWIENIA:

 • zgłoszenie przez zainteresowane osoby w wyznaczonych i ogłoszonych przez gminę terminach,
 • oczekiwanie na medale z Kancelarii Prezydenta RP trwa od 6 do 8 miesięcy.

MIEJSCE ZAŁATWIENIA:

 • Urząd Stanu Cywilnego właściwy dla miejsca zamieszkania jubilatów,
 • Nie zawsze jest to usc, w którym zawarte zostało małżeństwo,
 • zgłoszenia można dokonać drogą korespondencyjną lub telefonicznie.

WYMAGANE DOKUMENTY:

 • wniosek zawierający numery PESEL jubilatów,
 • dokumenty stwierdzające tożsamość jubilatów,
 • małżeństwa jubilatów, nie dotyczy osób, których akty małżeństwa zostały sporządzone w tutejszym usc.

WYMAGANE CZYNNOŚCI I UZYSKANE DOKUMENTY:

 • weryfikacja danych, sporządzenie wykazu jubilatów przez kierownika usc i przekazanie do Wojewody,
 • pisemne powiadomienie jubilatów o terminie i miejscu uroczystości,
 • uroczystość jubileuszu 50-lecia pożycia małżeńskiego tzw. „Złotych Godów” połączona             z wręczeniem Medalu za Długoletnie Pożycie Małżeńskie odbywa się zazwyczaj w lokalu usc,
 • w zależności od zastosowanego scenariusza - wygłaszane jest uroczyste przemówienie kierownika usc. skierowane do jubilatów, uroczyste podziękowanie jubilatom za długoletnie pożycie, gratulacje od osób wręczających odznakę, uroczyste toasty i życzenia oraz występy artystyczne,
 • Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie w imieniu Prezydenta RP mogą wręczyć: marszałek województwa, starosta, wójt, burmistrz lub prezydent miasta,
 • akt wręczenia odznak, orderów i odznaczeń, dokonywany w imieniu Prezydenta, poprzedzony jest wypowiedzeniem formuły "W imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wręczam ...",
 • w przypadku niemożności przybycia jubilatów na uroczystość, kierownik usc osobiście udaje się w danym dniu do mieszkania jubilatów, celem wręczenia medali,
 • w przypadku zgonu jednego z jubilatów po dacie przyznania odznaczenia przez Prezydenta RP, obydwa odznaczenia zostają wręczone pozostałemu przy życiu małżonkowi, w innym przypadku zostają zwrócone do Kancelarii Prezydenta RP,
 • jubilaci mogą otrzymać ponadto: pamiątkowy dokument, legitymacje oraz wiązanki kwiatów.

WYMAGANE OPŁATY:

 • Organizacja uroczystości jubileuszowych nie podlega opłacie skarbowej. Koszt uroczystości pokrywa gmina.

OKOLICZNOŚCI:

 • Długoletnie pożycie małżeńskie w jednym związku małżeńskim trwa nieprzerwanie ponad 50 lat.

Osoby przedstawione do odznaczenia w imieniu Prezydenta RP Medalem za Długoletnie Pożycie Małżeńskie muszą spełniać warunek niekaralności.

Podstawa prawna

Art. 19 i art. 33 ust. 2a ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach  i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, ze zm.),